Tiszt tudni, Tiszti karlapok

A tiszt tudni tiszt a kikötőben levő hajó szemléletébe volt merülve, melynek kabinjáról egy marcona alak jött a partra, iszonyú füstgomolyokat fújva Ruhájáról rögtön rá lehetett ismerni, hogy tiszt tudni hajóhoz tartozik.

A fiatalabb tiszt előbbre lépett és udvariasan kérdé tőle: Mikor utazik vissza e hajó?

Kiemelt oldalaink

A megszólított rá sem nézett a megszólítóra, hanem az erős szivarfüstöt annak arcába fújva, hetykén felelt vissza: Mi köze hozzá?

De uram mondá a tiszt bosszankodvaön legalább is nem tiszt tudni, ki vagyok én Mi közöm hozzá. Azzal kalapját szemébe vágva otthagyta az alkalmatlan kérdezősködőt s lefelé indult a parton azon irányban, hol a hátramaradt másik tiszt állott. A tiszt gépileg utána ment s társa mellett elhaladva, így szólott ahhoz: Egy rendkívül goromba úr Kicsoda? Valóban ritkítja párját az udvariatlanságban. Sértő lett volna? Pedig ő, ha jól néztem, kapitány, s az én emberem. Azzal utána kiáltott. Álljon meg ön egy kissé.

Az ördögbe is, álljon hát meg. Hősünk megállapodott, végignézte a két porosz katonatisztet, kiket hosszú köpenyük óvott a tengerparti heves lég ellen, s a foga közül dörmögte: Nos, mit akarnak hát?

Jöjjön ön közelebb!

A KÍNAI MIKÁDÓ • 1877 (29. kötet)

A két tiszt egymásra nézett s önkéntelenül közeledtek a goromba fickóhoz. Egyéb mód persze nem is volt vele beszélhetni, mert ellenkezőleg a parton járókelő idegen matrózok is hallhatták volna szavaikat. Nos, tehát itt vagyunk szólt az idősebb tiszt, egészen közel lépve a hajóshoz. Tudni akarom végre, kicsoda ön? Hátha én nem mondom meg Ez esetben talán kényszeríteni is fogom tudni arra Hahaha!

Nos, tiszt tudni erre éppen ne legyen kényszerítve, tehát, ha úgy tetszik, én Ivanovics Iván vagyok. Miféle tisztséget, rangot visel ön?

tiszt tudni

Rendjelt is látok mellén Ivanovics Iván ha csakugyan így hítták vállat vont s fitymálva jegyzé meg: E hitványságot I. Páltól kaptam. Csak az életét mentettem meg érte Lengyelhonban. Nos, nem eléggé van tettem megfizetve? A mennykőbe is a cárok jól tudnak jutalmazni. Még mindig nem felelt azon kérdésemre, hogy mi ön? Nemde kapitány az orosz hadseregnél? De eveflirt társkereső ön?

Ön, ki elég vakmerő engem itt vallatni? Szerencséje, hogy éppen nem vagyok rossz kedvemben Hallgasson, szerencsétlen!

Minden, amit az önkéntes tartalékos szolgálatról tudni kell

Gúnyos alázattal hajolt meg Sándor cár tiszt tudni s azután egy nagyot szippantott a burnótszelencéjéből. Tehát fölséged az én uralkodóm! Nem parancsol egy kis burnótot? Ön egyébiránt, hogy köztünk legyen mondva, túlságosan megadóztatja e nemes árucikket. Vegyen no, egy csipetnyit! Ez egész nyájas beszéd, egyébiránt úgy hangzott, mintha azt mondaná: tegye az úr bolonddá az öregapját. Hát ez a másik úr ugyan kicsoda? Talán a spanyol király, hehehe Persze ön is monarcha, ugye uram?

S ezzel bizalmasan vállára tette kezét.

Tiszt és kém. A Dreyfus-ügy. Kémkedés és összeesküvés

Én Frigyes Vilmos vagyok, a porosz király! Természetesen Ah! Igazán örülök, hogy szerencsém van fölségtekkel szemtől szembe találkozni Majd Sándor cár felé fordult. De hát hol veszi itt magát fölséged?

tiszt tudni

A másik felséget értem, az itthon van a birodalmában, de hogy fölséged mit keres itt, az nem megy a fejembe. Sándor cárt igen mulattatta ez a jelenet, mosolyogva felelé: Olvashatta volna a lapokban, hogy én ide, őfelségével, barátommal megérkeztem hadiszemlét tartani Ivanovics Iván gúnyból úgy tett, mintha tiszt tudni hinne, de tulajdonképpen a legcsekélyebb gyanú vagy tiszt tudni árnya sem férkőzött azon meggyőződéséhez, hogy a kedélyes burkusok most ővele bolondozni akarnak.

No, hát majd én is bolondozom veletek gondolá magában. És hogy szándékát, mely összeköttetésben állott a hajóján összehalmozott kínai iparcikkekből tiszt tudni portékával, nyomban keresztülvigye, szép barna fejét magasan fölemelte, délceg termetét kiegyenesíté s a füstöt szuverén gőggel orrlyukain keresztül eregetve ki, büszkén kifeszített mellére ütött s tiszt tudni, megvető orrhangon tagolá: Ha ön az orosz cár és ön a porosz király, hát tudják meg tiszt tudni mi vagyok én Nos?

Én a kínai császár a mikádó vagyok.

Tiszti karlapok

Az uralkodók összenéztek és mosolyogtak, azután Frigyes Vilmos szólott: Mivel bizonyítja be ön, hogy a kínai császár? Jöjjenek önök a hajómra, olyan kínai vacsorát esznek nálam, hogy minden kétségük elenyészik afelől, hogy a nap tiszt tudni és a hold öccse vagyok. A két uralkodó a hajóra ment, s ott a durva hajóskapitány egyszerre a lehető legelőzékenyebb házigazdává változott át. Néhány perc múlva gazdagon terített asztal mellett ültek mint a hárman, mely meg volt rakva mindazon különlegességekkel, úgy ételekben, mint italokban, melyeket a mesés Kína nyújthat.

A két uralkodó fokonkint derültebb lett a kínai császár őfelsége pedig szinte átadta magát a teljes fesztelenségnek s így szólott a lakoma végén: Én bebizonyítottam fölségteknek, hogy a mikádó vagyok, most már felségteken a sor.

tiszt tudni

Most már ön bizonyítsa be, hogy az orosz cár? Mivel kívánja, hogy bizonyítsam? Adjon ön téntát és tollat. Ivanovics elhozta a szükségeseket s a cár a következő sorokat jegyzé papírra: Ivanovics Ivánt, aki különben a kínai mikádó egyúttal, kinevezem haditengerészetemhez altengernagynak.

Sándor, cár. Itt a kinevezés, tengernagy úr. Ha Szentpétervárra ér, láttamoztassa a hadügyminiszteremnél szólt Sándor cár szívélyes kézszorítás után távozva királyi barátjával. Ivanovics utánok kiabált a hajóról: No, majd láttamoztatom. Jó éjszakát, fölséges urak. A cárnak volt rá gondja, hogy azalatt értesítse a hatóságokat az új kinevezésről.

Fontos információk