Ismerje meg a hallgató játék.

Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzés

ismerje meg a hallgató játék ingyenes quadra társkereső

Ismerje meg a hallgató játék felvétel feltételei - szöveges Bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevél. Képzési idő Kreditek száma 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A képzés célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására.

Ismerje a hagyományismeret, népi játék, néptánc tanításának módszertani specifikumait, valamint a tartalmi szabályozás dokumentumait.

ismerje meg a hallgató játék algériai férfi találkozó

Társkereső nideggen végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában: ­ a néptáncoktatás elméleti ismereteit; ­ a néptáncok alapvető mozdulatkincsét, a magyar néptánc dialektusainak legjellemzőbb sajátosságait; ­ a néptáncoktatás módszertani ismereteit; ­ a néptáncpedagógia alkalmazásának adaptációs lehetőségeit; ­ a népi játék pedagógiai célú alkalmazásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket; ­ a gyermekfolklór elméletét, s ennek megfelelően népi játékok tanítását; ­ a hagyományismeret elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit.

A végzett hallgató legyen jártas: ­ a néptáncok dialektusok szerinti, korosztálynak megfelelő szintű átadásában; ­ a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában; ­ a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában; ­ a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában; ­ a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában.

ismerje meg a hallgató játék flört férfiak, akik nem

A végzett hallgató a szakmai attitűdök és magatartás ismerje meg a hallgató játék rendelkezzen: ­ olyan személyi tulajdonságokkal és más területekre is átvihető ismeretekkel, valamint együttműködési készséggel, melyek a személyi felelősséget és egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörökhöz szükségesek, ­ minőségtudattal és sikerorientáltsággal; ­ saját tevékenységük kritikus értékelésének képességével, valamint a keresztény és a nemzeti értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással; ­ önismerettel, önértékelési képességekkel, az önérvényesítés, az önmenedzselés képességével; ­ sikerorientált beállítódással; minőségtudattal; ­ gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel, játszóképességgel; ­ fejlett kommunikációs képességgel; ­ társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással; ­ az egyetemes emberi és nemzeti értékek tiszteletével, tudatos értékválasztási képességgel; ­ a csoportmunkához szükséges kooperációs képességgel.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték Kötelező modul: 96 kredit Bevezetés a hagyományismeretbe: 7 kredit Anyagi kultúra tantárgyai: 7 kredit Folklór tantárgyai: 41 kredit Kötelezően választandó modul: 7 kredit Szabadon választható modul: 7 kredit 9. A szakdolgozat kreditértéke.

ismerje meg a hallgató játék baden fm ismerkedés

Fontos információk