Egységes pihenés között a karácsonyi és újévi

egységes pihenés között a karácsonyi és újévi

Népújság, Waldheim hangsúlyozta, hogy az elmúlt évben erősö­dött a békéért folytatott küzdelem, nagy erőfeszítések történtek a nukleáris ka­tasztrófa veszélyének elhárí­tására, az emberi jogok biz­tosítására, a közel-keleti konfliktus rendezésére és a dél-afrikai faj egységes pihenés között a karácsonyi és újévi korlá­tozására. János Pál pápa a ró­mai Szent Egységes pihenés között a karácsonyi és újévi téren ösz- szegyűlt több tízezer hivő előtt mondott újévi köszön­tőjében szintén fokozottabb megértésre szólította fel az emberiséget és a béke meg­őrzésének parancsoló szük­ségéről beszélt.

Az új esztendő nagy általánosságban első — tegnapi — munkanapján, sőt jó néhány vállalatnál, üzemnél már előtte, újévkor is a megszokott feladatokat folytatták A startról szólnak munka­társaink jelentései: Visontán: jó eredmények adják a lendületet Teljes erővel dolgozik á visonta!

Gagarin idő ellenére is zökkenőmen­tesen indultak a külfejtés gépláncai, s folyamatosan küldik azóta az utánpótlást az erőmű mind az öt blokk-1 jának munkájához. Ajó Hőerőmű és a Thorez Bányaüzem Biztató eredményekkel zárta az óesztendőt Visontán a Gagarin Hőerőmű Válla­lat: millió kilowattóra villamos energiával termelt többet, mint a korábbi év-4 ben, ami jelentősen hozzá­járult az.

Az üzem decem­beri rekordteljesítményéhez páratlanul nagy mennyiségű lignitet adott a szomszédos Thorez-bánya.

Tegnap, kedden — az előző napi pihenés után — a vá­ratlanul beköszöntött zord eredmények érthetően jó hangulatot teremtettek mindkét üzem programjá­nak folytatásához, s bíznak abban, hogy a kezdeti len­dület a későbbiekben sem hagy alább. Volán: megállás nélkül Szerencsésen, baleset- mentesen búcsúztak az 6- évtől és kezdték et is a Volán 4. A szélsőséges időjárás- s a páratlan fagyhullám miatt sok országban járhatatlanná váltak az utak, fennakadá­sok keletkeztek az energia­szolgáltatásban s szinte tel­jesen leállt a közlekedés.

Karácsony

Az ítéletidő Nyugat-Németor- szágban 12 halálos áldoza­tot követelt, Svájcban negv síelő pusztult el. Anglia partjainál halászhajókat süllyesztett el a vihar. A legtöbb helyen — a külföldi hírügynökségek jelentései szerint — rendkívüli álla­pot bevezetéséről intézked­tek a helyi hatóságok- s egyúttal bevetették a egységes pihenés között a karácsonyi és újévi munkálatokra a hadse­reg speciális közlekedési esz. Hazánkat január 1-én hajnalban érte! Ennek követ­keztében Baranyában Zalá­ban.

Wellness az ünnepen? Összegyűjtöttük neked az ingyen lemondható és kedvezményes szálláshelyeinket! Nos, erre természetesen mindenki maga tudja a választ! A karácsony szállodában való eltöltése viszont egyre népszerűbb a magyarok körében is.

Szabolcsban és Borsod­ban megrongálódtak az elektromos távvezetékek, hó- torlaszok akadályozzák a közúti közlekedést. Mint is­meretes- Pécsett hosszabb Ideig szünetelt az áramszol­gáltatás. De előfor­dulhatnak szórványos hózá­porok az ország más terüle­tein is.

Karácsonyi-újévi üdvözletek

Az északi szél se­bessége az ország területén. A KPM. Készenlétben állnak a közúti igazgatóság útügvele- ti járőre : a sószóró- vala­mint a homaró gépek. Január elsején vezetéksza. Délután fél öt és fél hat között Recsk, M ábraderecske, Petervasára körzeteben egy húsz kilovol­tos távvezeték szakadása miatt volt üzemzavar. Mak­iár és Füzesabony környé­kén délután negyed hattól este nyolc óráig nem volt áram: szintén egy húsz kilo­voltos vezeték szakadt el.

A nagyobb vezetékszaka­dáson kívül a városokban is előfordultak kisebb terüle­tet, esetleg egyetlen házat, lakást érintő áramkimaradá­sok. Az év első napján tom­boló szélvihar több helyen károkat okozott a megyében.

alkalmi hookups találkozás

Hajnán Kovács László 36 éves. Unyon Mol­nár András 60 éves és Cso- nokon Szőke Sándor 56 éves helyi lakosokat kedden haj­nalban illetve reggel holtan találták az utcán.

A vizsgá­lat eddigi megállapítása sze­rint roeszullét és a kemény hideg együttesen okozta mindhármójuk hstáláfc, folytatja munkáját jelenleg éppen Lengyelországban, a Szovjetunióban, Jugoszlá­viában és Olaszor­szágban — az itthoniaknál sajnos, rosszabb, nehezebb körülmények között. Az ide­haza hirtelen kellemetleneb­bé vált időjárás- és útviszo­nyok ellenére is időben in­dultak és érkeztek Heves megyében a menetrend sze­rinti autóbuszjáratok újév­kor, s a nagyobb távolsá­gokon utazók számára is legfeljebb az átlagosnál na­gyobb zsúfoltság okozott né­mi bosszúságot néhány, ko­csin.

Kedden viszont már korántsem volt ilyen zökke­nőmentes a közlekedés: Egerben néhány. Gyöngyös térségébe® több autóbusz is alul maradt a téllel vívott küzdelemben, kisebb késés­sel érkeztek az egerszóláti, egerszálóki, noszvaji, salgó­tarjáni buszok, s a munkás­járatok. Több tehergépkocsi is fuvarozott az ünnepieken, zömmel azonban kedden lát­tak nagyobb munkához. Je­lentős volt tegnap a kőszállí­tás Recskről az útépítők gyöngyösi telepére, s szá­mottevőbb megrendeléseket teljesítettek az egységes pihenés között a karácsonyi és újévi víztározóhoz, illetve Erdőte­lekről, Hejőkeresztúrról.

Két pótkocsis szerelvény új fel­adatra kapott megbízást: Folytatás a 3.

Népújság, 1979. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

Mozgalmas, eseményekben gaz­dag időszakot zártunk le, belpolitikai életünknek fontos ál­lomása volt a Központi Bizottság tavaly áprilisi ülése, ame­lyen áttekintettük a XI. Nemcsak a párttagok, hanem egész népünk egyetértésével találkozóit az a fő következtetés, hogy a kongresszus hatá­rozatai kiállták a gyakorlat próbáját: hogy tovább folytat­juk a népünk támogatását élvező politikai irányvonalunkat.

Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jő munkája nyomán — anyagiakban és szellemiekben gyara­podott országunk, emelkedett az életszínvonal, javultak az életkörülmények. Népünk jó politikai légkörben tevékenyke­dik szocialista hazánk gazdasági és kulturális felemelkedés sén, a fejlett szocialista társadalom építésének nagy művén; ban.

De a nehezebb és bo­nyolultabb feltételek ellenére is elértük, vagy megközelítet­tük a magunk elé tűzött célokat.

Közös nagy ügyünk tetteket szülő egységbe fogja össze a nemzetet.

Minden az autók hangolásáról

Életünk valósága lett a hazánk boldogulását, szolgáló nemzeti egység, amelynek megteremtéséről a múlt­ban annyit álmodoztak népünk legjobbjai. Jószerével már csak az emlékezetben élnek azok az ellentétek, amelyek még nem is olyan régen megosztották a társadalmat, részek­re szaggatták a nemzetet. Pártunk szövetségi politikája jut kifejezésre abban, hogy a szocializmusért, a béke megőrzé­séért, népünk javára jó egyetértésben együtt munkálkodnak pártonkívüliek és egységes pihenés között a karácsonyi és újévi, a különböző világnézetű állam­polgárok.

ingyenes társkereső tesztek

Eredményeink legfőbb forrása a pártunk vezetésével megvalósuló szocialista nemzeti egység, a párt és a tömegek közti kölcsönös bizalom. Ez a legfőbb feltétele annak is, hogy az es esztendőre meghatározott feladatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv előirányzatai valamivel sze­rényebbek az eddiginél. Fejlődésünknek most olyan szaka­szában vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogy megszilár­dítsuk elért eredményeinket, s megalapozzuk népgazdasá­gunk fejlődését, népünk életszínvonalának a rendszeres nö­velését.

Feladataink sikeres megvalósítása mindenkitől felelősz ségteljesebb munkát követel. Olyan világban élünk, amikor a követelmények szigorúbbak lettek a gazdasági életben. Általános követelmény a gazdaságosság javítása, az orszá­gon belül és a határainkon túl is jól értékesíthető termékek részarányának növelése.

Ez az útja az ország további álta­lános fejlődésének, az életszínvonal megalapozott emelésé­nek. Társadalmunk túlnyomó többségének igazságérzetével és helyeslésével találkozik az a törekvésünk, hogy a jobb, eredményesebb murika nagyobb megbecsülésben, kellő anya­gi és erkölcsi elismerésben részesüljön.

Mindannyiunknak érdeke fűződik ahhoz, hogy a jó gaz­da gondosságával hasznosítsuk a szocialista építés évtizedei­ben létrehozott anyagi és szellemi erőinket az ország, a kö­zösség érdekében. Meggyőződésünk, hogy az idei népgazda­sági tervben megfogalmazott célok összhangban vannak a helyzetünkből fakadó követelményekkel, lehetőségeinkkel: valóra váltásukkal jól szolgáljuk közvetlen és távlati jmd know dict, elősegítjük hazánk szocialista fejlődését.

Amikor eredményeinket számba vesszük — a Magyar Szocialista Munkáspárt immár több mint két évtizedes be­vált politikájának és gyakorlatának megfelelően — nem hallgatunk a gondokról, a nehézségekről sem. A part, a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom tükröződik abban, hogy nyíltan szólunk problémáinkról is.

Újév Kuzminakhban. Rodial séta a "Néprajzi falu Bibirevo." Szilveszter program a VDNH-nál

Ez a nyílt­ság és őszinteség élteti a társadalmunkban egyre erősödő szocialista demokráciát, amely egyaránt jelenti a jogok bő­vülését, a felelősséget, a tevőleges közreműködést közös dol­gaink intézésében.

Ez a szilárd alap a biztosítéka annak, hogy eredményesen elvégezhessük bonyolultabb teendőinket, amelyekhez hasonlókkal, sőt lényegesen nehezebbekkel is sikeresen megbirkóztunk az elmúlt évtizedekben. Kedves elvtársak! Szocializmust építő munkánkhoz nélkülözhetetlen a bé­ke. Külpolitikánk legfontosabb, változatlanul alapvető célja a.

ismerősök espanol

A Magyar Népköztársaság együtt halad a szocialista közösség országaival. A békés egymás mellett élés politikájából kiin­dulva, az építő együttműködés szándékától vezérelve, széles körű, kiterjedt kapcsolatokat építünk a világnak szinte va­lamennyi államával.

Erősítjük kapcsolatainkat a fejlődő or­szágokkal. A kölcsönös előnyök figyelembevételével alakít- juk viszonyunkat a gazdaságilag fejlett tőkés államokkal is.

Olyan világ megteremtéséért küzdünk, amelyben nem­csak mi, hanem gyermekeink, unokáink is békében élhet­nek. Erre a kötelességünkre külön is figyelmeztet bennünket az idei esztendő, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi gyermekévnek nyilvánított.

Hazánk, népünk, az emberiség sorsáért, békés jövőjéért érzett mélységes felelős­ségtől áthatva, erőnkhöz, lehetőségeinkhez mérten mindent elkövetünk azért, hogy a nemzetközi élet kapcsolat nem flört folyama­tai még erőteljesebben bontakozzanak ki, tartóssá váljanak; Kedves honfitársaim!

Az új év nem ígér könnyű sikereket. Küzdelem, kemény munka vár ránk. Mégis bizakodva és' jogos reménnyel né­zünk elébe. A nagyvilágban nem vagyunk egyedül. SzövetJ ségeseket, barátokat tudunk magunk mellett. Hazai ered­ményeink jó alapot adnak a feladatok teljesítéséhez. Erőink mozgósításával, a nemzet egységbe fogott akaratával elér­jük céljainkat.

Moszkva Parks program új, 2018

Meggyőződésünk, hogy hazánk minden ál­lampolgára fokozott felelősséggel, jobb, eredményesebb munkával, öntudatos helytállással veszi ki részét közös ten­nivalóink sikeres elvégzéséből. Az év első napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa és Minisztertanácsa nevében eredményes, boldog új évet kívánok egész népünknek. MTI Keszthely varossal és a keszthelyi iíríssa!

A közigazgatás kor­szerűsítése és egyszerűsítése érdekében egyidejűleg meg. A területátcsatolás eredményeként Zala megye a közepes nagyságú megyék Közé került. Nagykanizsa és Zala­egerszeg városokkal kiala­kul az a megyei városháló­zat amely alkalmas a salai települések városok köré csoportosítására.

Fontos információk