Kislemez muri neisse

kislemez muri neisse

Scînteia, kislemez muri neisse Anul 38, nr.

I Domnule preşedinte al Consiliu­lui de Stat al Republicii Socialiste România, Este o deosebită plăcere pentru împărăteasă şi pentru mine însumi de a vă ura dumneavoastră şi doamnei Ceauşescu bun venit în ţara noastră. Păstrez o excelentă amintire despre vizita făcută kislemez muri neisse mine în România şi nădăjduiesc că veţi păstra, la rîndul dumneavoas­tră, o amintire plăcută despre ac­tuala vizită.

Noi avem astăzi onoarea de a vă primi în calitatea dumneavoastră de preşedinte al unei ţări tinere, dinamice şi prospere, însă dum­neavoastră ne aduceţi, totodată, mărturia continuităţii unei priete­nii istorice, de mai multe ori secu­lară.

  • Press,
  • Der abgestorbene Adel der Preussischen Provinz Schlesien | Arcanum Digitheca
  • Az európai nő figyelmeztetésre törekszik tunéziai emberre
  • The essences at the end of each particular stage of the worlds are by nature prepared to be transformed into the essence adjacent to them, either above or below them.

Noi ştim, într-adevăr că re­laţiile diplomatice dintre ţările noastre au început cu cinci secole în urmă, prin schimbul de scrisori şi ambasadori între regele Persiei, Uzun Hassan, şi domnul Moldovei, Ştefan cel Mare. Dar popoarele noastre se cunoşteau din timpuri şi mai îndepărtate. Acest capitol a fost tradus în limba română şi publicat la Bucureşti în anul De a­­tunci, numeroase opere ale litera­turii persane au fost traduse în româneşte, cea mai recentă fiind o tălmăcire a Cărţii Regilor Shah­­nameh kislemez muri neisse Perdousi, din care eu anv primit un frumos exemplar.

megismerni a munkahelyi ismerősök braunschweig újság

Această traducere aparţine unuia din oamenii dv. Ţin să remarc că, în mod reci­proc, în Iran s-a manifestat de multă vreme un interes deosebit faţă de cultura românească, interes ilustrat printre altele de traducerea celor mai frumoase pagini ale poe­ziei române de kislemez muri neisse Mihail Eminescu şi Alecsandri pînă la epoca con­temporană.

Der abgestorbene Adel der Preussischen Provinz Schlesien | Arcanum Digitheca

In cursul ultimilor ani, numeroa­se schimburi culturale şi artistice au avut loc între ţările noastre, iar savanţi iranieni au studiat în­deaproape fondurile de lefordítani francia társkereső persane ce se află în biblio­tecile Academiei Române din Bucu­reşti şi Cluj.

Economiile noastre naţionale fiind în plin avînt, ambele ţări pot contribui efectiv, pe breaking partnerek imense­lor lor resurse naturale, a activei şi dinamicii forţe de muncă de care dispun la dezvoltarea economică reciprocă.

  1. Scînteia, septembrie (Anul 38, nr. ) | Arcanum Digitheca
  2. habar photos on Flickr | Flickr

Este evident că credinţa noastră comună în coexistenţa paş­nică şi în colaborarea constructivă cu toate celelalte ţări constituie factorul principal al acestei reu­şite. Cu trei ani în urmă, cînd am avut cinstea să primesc titlul de Doctor Honoris Causa al Universi­tăţii din Bucureşti, am expus în mod amănunţit vederile mele asu­pra acestui subiect, vederi care au fost apoi confirmate de cursul eve­nimentelor.

Svájc - Uniópédia

Intr-adevăr, trăim în epoca actuală într-o lume în care interdependenţa popoarelor devine din ce în ce mai mult un adevăr de netăgăduit. Ca a­­tare, este de datoria fiecărei ţări de a se conforma, atît din punct de vedere naţional cît şi in­ternaţional, cerinţelor comprehen­siunii universale, bunei înţelegeri şi colaborării între popoare, res­­pectînd cu stricteţe drepturile fie­căruia. Noi credem în mod ferm că lumea de astăzi, şi mai mult încă, lumea de mîine, are nevoie să fie călăuzită de o viziune nouă a lucrurilor şi faptelor, de o apre­ciere realistă a adevărurilor ac­tuale, pe baza universalismului care devine, într-o măsură tot mai mare, factorul vital al vieţii socie­tăţii umane, în era interdependen­ţei popoarelor.

Noi credem prin urmare că multe din legile considerate pînă acum ca legi politice sau sociale imuabile nu vor mai putea să kislemez muri neisse şi să fie urmate.

Este poate util să se remarce faptul că în lumea în care trăim este tot atît de important ca fie­care societate să se adapteze ne­cesităţilor lumii viitorului şi să aibă, de asemenea, curajul şi in­teligenţa de kislemez muri neisse rupe cu multe din legile trecutului, legi care nu mai pot avea valoare chiar dacă sínt puternic înrădăcinate.

Szerkesztő:LinguisticMystic/VILex

Domnule preşedinte al Consiliu­lui de Stat al Republicii Socialiste România, Sínt fericit să constat că cele două ţări ale noastre, kislemez muri neisse pe aceste vederi comune şi ur­­mînd astfel o cale realistă, s-au legat acum printr-o fructuoasă co­laborare economică şi culturală.

Sîntem convinşi că această colabo­rare se va întări şi mai mult în interesul reciproc al ţărilor noas­tre, al cauzei înţelegerii şi păcii în lumea întreagă. Ingăduiţi-mi, deci, să ridic pa­harul meu cu această urare, în să­nătatea şi pentru fericirea perso­nală a Excelenţei Voastre şi a Doamnei Ceauşescu, cît şi pentru prosperitatea şi progresul con­tinuu al poporului prieten român.

Maiestate, Doamnelor şi domnilor, Vă rog să-mi permiteţi ca, în nu­mele meu şi al soţiei mele, al cola­boratorilor mei, să exprim cele mai calde mulţumiri Kislemez muri neisse lor Imperiale, Şahinşahul Âryamehr şi împărăteasa Farah, pentru amabila invitaţie de a vizita frumoasa dum­neavoastră ţară, pentru primirea cordială ce ne-a fost rezervată, pentru cuvintele pline kislemez muri neisse preţuire la adresa ţării şi poporului nostru rostite la acest dineu.

Daţi-mi voie, totodată, să ex­prim sincere mulţumiri populaţiei oraşului Singles bornheim pentru manifes­tările pline de căldură cu care ne-a întîmpinat.

oldal svéd találkozó humán kutatás france

In aceasta noi vedem o expresie a relaţiilor de prietenie dintre popoarele noastre, a dorinţei lor de a colabora şi a egyetlen kör heinsbergi în pace. Vizita în Iran ne dă prilejul să venim în contact nemijlocit cu viaţa şi preocupările unui popor cu o bogată istorie, cu străvechi tra­diţii de civilizaţie şi cultură. In ţara noastră este cunoscută lupta desfăşurată de-a lungul secolelor de poporul iranian pentru emanci­pare naţională, pentru dezvoltarea independentă a ţării; sínt, de ase­menea, cunoscute eforturile pe care le desfăşoară astăzi poporul dum­neavoastră pentru progres econo­mic şi cultural, pentru folosirea bogăţiilor ţării în interesul dezvol­tării patriei sale, al creării unor condiţii tot mai bune de viaţă.

Noi înţelegem şi preţuim toate aceste eforturi ale dumneavoastră pentru că noi înşine sîntem angajaţi, cu toate forţele şi resursele noastre, într-o vastă operă de dezvoltare, pe multiple planuri, a ţării, în o­­pera de edificare a societăţii socia­liste. Aţi vorbit aici, Maiestate, despre legăturile istorice de prietenie din­tre popoarele român şi iranian. Am kislemez muri neisse avut şi ale prilejuri de a evoca împreună multitudinea de dovezi istorice ale bunelor relaţii care au existat de-a lungul seco­lelor între popoarele noastre, tra­diţiile străvechi ale schimburilor de valori culturale şi de informaţii între cărturari şi creatori de artă români şi iranieni, între oameni politici reprezentativi ai ţărilor noastre din trecut.

Polonica zagraniczne. Bibliografia 2008 - Biblioteka Narodowa

Intr-adevăr, is­toria atestă că întotdeauna în tre­cut aceste relaţii au contribuit la apropierea dintre popoarele noastre, la cunoaşterea reciprocă.

Dar cele mai vii, mai puternice dovezi ale colaborării dintre ţările noastre ni le oferă kislemez muri neisse, epoca actuală şi cu deosebire ultimii ani în care relaţiile româno-iraniene au cu­noscut kislemez muri neisse evoluţie continuu elavult flört keresztrejtvény. Aceasta îşi găseşte reflec­tare în creşterea şi diversificarea schimburilor economice, în dez­voltarea cooperării şi colaborării tehnico-ştiinţifice, în lărgirea con­tinuă a legăturilor culturale.

La baza acestei colaborări şi conlu­crări tot mai strînse stau atît in­teresele reciproce ale celor două ţări de a înainta susţinut pe calea progresului lor material şi spiri­tual, cît şi faptul că avem nume­roase puncte de contact în felul în care abordăm problemele vieţii internaţionale, în modul de a con­cepe şi de a înţelege colaborarea şi cooperarea dintre ţări ca o cale spre destindere, spre pace.

Ne ex­primăm convingerea că vizita pe care o facem acum în Iran va marca un moment important în dezvoltarea acestor relaţii. Cred că întrunesc şi asentimen­tul dumneavoastră apreciind că modul în care se desfăşoară co­laborarea româno-iraniană consti­tuie un model de materializare practică a principiilor coexistenţei paşnice între ţări cu orînduiri so­ciale diferite, de conlucrare inter­naţională rodnică, întemeiată pe respect şi încredere reciprocă.

hogyan kell használni a társkereső ismerkedés együtt de

Evoluţia colaborării noastre ilus­trează în modul cel mai convingă­tor rezultatele pozitive pe care le pot avea pentru viaţa popoarelor, pentru climatul internaţional ge­neral, respectarea strictă, în rela­ţiile dintre ţări, a principiilor in­dependenţei şi suveranităţii naţio­nale, egalităţii în drepturi, nea­mestecului în treburile interne şi externe ale statelor, avantajului reciproc.

România este convinsă că numai pe această cale, numai pe baza promovării largi a acestor principii se poate asigura dezvol­tarea unor raporturi normale între state, indiferent de regimul lor so­cial-politic, se poate crea o atmos­feră politică internaţională sănă­toasă.

ismerd meg a kedves fiúk egységes tánctanfolyamra graz környezet

Fireşte, ca ţară socialistă, Româ­nia pune în centrul politicii sale externe dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu ţările care construiesc noua orînduire so­cială, dezvoltă largi legături cu ţă­rile de curînd eliberate care luptă pentru dezvoltare economică şi socială de sine stătătoare, sprijină eforturile popoarelor care se ridi­că pentru cucerirea sau apărarea independenţei lor naţionale. Tot­odată, pornind de la faptul că în kislemez muri neisse există ţări cu regimuri so­­cial-politice diferite, România îşi lărgeşte relaţiile sale cu toate sta­tele, indiferent de orînduirea so­cială, considerînd o îndatorire de înaltă răspundere internaţională de a contribui prin fapte la dez­voltarea largă a colaborării dintre toate popoarele lumii, üdülési házas találkozón intensifi­carea schimburilor de valori ma­teriale şi spirituale ale omenirii.

Sîntem profund convinşi că cu cît fiecare ţară va întreţine şi va dezvolta legături tot mai largi cu celelalte state ale lumii, cu întrea­ga comunitate a popoarelor, cu atît aceasta va fi în folosul cola­borării internaţionale şi al destin­derii, va servi mai bine nobilele ţeluri ale păcii şi securităţii mon­diale.

Fontos információk