Stendal értenek egyet népi keresi

STENDHAL: ELBESZÉLÉSEK

A szerző hiába kér elnézést az olvasóközönségtől, a közzététel puszta ténye rácáfol állítólagos szerénységére. Jobban teszi, ha rábízza magát olvasóinak igazságosságára, türelmére és tár- gyilagosságára.

De a jelen mű szerzője főleg erre az utóbbira tart számot. Franciaországban gyakran hallott igazán francia írásokról, ingyenes vegyes társkereső és érzésekről, ezért joggal tart tőle, hogy ha olyannak mutatja meg a tényeket, amilyenek a valóságban, és csakis a mindenütt igaz érzések és nézetek iránt tanúsít tiszteletet, kihívja maga ellen azt az elfogult szenvedélyt, amit már egy idő óta erénnyé magasztosítanak, noha ez ugyancsak vitatható.

Csakugyan, mi lenne a történelemből, az erkölcsből, társkereső mkk a tudományból és az irodalomból, ha igazán németté, igazán orosszá vagy olasszá, igazán spanyollá vagy angollá kellene válnia, mihelyt átkelünk a Rajnán, a hegyeken vagy a La Manche csatornán? Mire véljük ezt a földrajzi felfogást vagy igazságot?

Ha azt tapasztaljuk, hogy ilyenféle kifejezéseket, mint igazi spanyol önfeláldozás, igazi angol erények, komolyan stendal értenek egyet népi keresi külföldi hazafiak beszédeiben, ideje volna már bizalmatlanul fogadni ezt az érzelmet, amely máshol is hasonlókat szít. Konstantinápolyban és minden barbár népnél olyan téboly ez a haza iránt érzett vak és elfogult részrehajlás, ami vért kíván; a művelt népeknél pedig valami kényes, szerencsétlen, nyughatatlan hiúság, amely odáig van, mihelyt a legkevésbé is megsebzik.

Stendhal jegyzete. Következésképpen a szerző ebben az új kiadásban mindenekelőtt arra törekedett, hogy gondolatait világosan fejezze ki. Elmondta, miként jutott e gondolatokra; írt egy előszót, egy bevezetést, mindezt a világosság kedvéért; ennyi igyekvés ellenére sem lesz a Corinne3 száz olvasója közül négy, aki ezt a könyvet megérti. Jóllehet a szerelemmel foglalkozik, ez a könyvecske nem regény, s főleg nem oly szórakoz- tató, mint egy regény. Nem egyéb, mint az őrültség egy Franciaországban nagyon ritka fajtájának pontos és tudományos leírása.

idő menyasszony két nő keres nőt belgiumban

Az illedelmesség napról napra növekvő hatalma úgy kívánja, nem annyira erkölcseinek tisztasága, mint inkább a nevetségességtől való félelem következtében, hogy a kötet címéül választott szó egymagában való kiejtését kerüljük el, s ha ez mégis megtörténik, hatása többnyire megbotránkoztató. Nem kerülhettem el e szó hasz- nálatát, de úgy gondolom, nyelvezetem tudományos ridegsége minden efféle szemrehányás ellen megvéd.

Előre, 1966. március (20. évfolyam, 5700-5726. szám)

Ismerek egy-két követségi titkárt, akik, ha visszatérnek Franciaországba, megerősíthetik az elmondottakat. Addig is mit mondhatnék azoknak, akik tagadják az elbeszélt tényeket? Arra kérem őket, ne méltassanak figyelemre.

Elbeszélési formámat könnyűszerrel egotizmusnak minősíthetik. A szúnyogok és a moszkitók egész utamon gyötörtek, s három napig a jobb szememmel nem láttam. Megbocsátják, ha gyakran használja az én, az engem stb. Crescenzi hercegnő ezt mondta nekem Rómában Egy nap Berlinben láttam a szép L.

Mivel azonban sokkal inkább kíváncsi, mintsem lobbanékony, soha a legkisebb kalandba sem bonyolódott bele, és semmi olyan érzést nem élt át, amit érde- mes volna elbeszélni.

De ha feltételeznénk, hogy büszkesége tartja vissza az ellenkező tények megvallásától, büszkeségénél is nagyobb gőgje megakadályozta volna, hogy érzéseit kinyo- massa, és kötetenként hat frankért első benyomás flört, mint azok, akik még életükben kiadják emlékira- taikat.

A szerző midőn ben itáliai és németországi erkölcsi útleírásának lenyomatait javítgatta, kéziratával, melybe naponta jegyezte fel élményeit, s mely a szerelemnek nevezett lelki betegség valamennyi fejlődési fokának részletes tárgyalását tartalmazza, oly stendal értenek egyet népi keresi tisztelettel bánt, amiként egy XIV.

A második előszó májusában. A harmadikról Romain Colomb, Stendhal unokaöccse és műveinek első gondozója megjegyzi, hogy Valahányszor egy-egy homályos részletre bukkant, s az igazat meg- vallva ez nemegyszer megtörtént, mindig az volt a meggyőződése, hogy mai énje a hibás. Oly mértékben tisztelte az eredeti kéziratot, hogy több olyan részletet is kinyomtattatott, melyeket már maga sem értett.

Aki a közönség kegyeire pályázik, nagyobb őrültséget nem is követhet el; ámde a szerző, aki hosszú utazások után látta viszont Párizst, azt hitte, hogy sikert lehe- tetlen elérnie, ha meg nem alázkodik az újságok előtt. Nos, ha az ember már rászánja magát ilyesmire, jobb ha mindjárt a miniszterelnök előtt alázkodik meg.

CLS Stendhal - A Szerelemrol, Napoleon Elete

De mivel az, amit sikernek neveznek, szóba se jöhetett, a szerző saját kedvtelésére úgy tette közzé gondolatait, amint fel- merültek benne. Így cselekedtek hajdan a görög filozófusok is, akiknek gyakorlati bölcsessége a szerzőt oly rajongó bámulatba ejti. Évekre van szükség, hogy valaki behatolhasson az olasz társaság belső életébe.

hippi társkereső oldal kedvezmény nyilatkozat

Nem lehetet- len, hogy én voltam ebben az országban az utolsó utazó. A karbonáro mozgalom s az osztrák betörés után ugyanis aligha lesz idegen, akit barátként fogadnak be e régente oly csapongó örömtől hangos szalonokba.

A műemlékeket, az utcákat s a városok köztereit bárki megszem- lélheti, a társaságot viszont már nem, mert az idegen mindig félelmet kelt: a lakosok kémnek tartják, vagy azzal gyanúsítják, hogy nem stendal értenek egyet népi keresi komolyan az antrodocói győzelmet, s kigú- nyolja az országban elkerülhetetlen hajbókolásokat, melyek az egyedüli védelmet nyújtják az uralkodót körülvevő nyolc vagy tíz miniszter és kegyenc üldözései stendal értenek egyet népi keresi.

Igazán szerettem a lakosságot, stendal értenek egyet népi keresi az igazságról magam győződtem meg. Olykor megesett, hogy tíz hónapig egy- folytában egyetlen francia szót nem ejtettem, s ha nem törnek ki zavargások, s nincs a karbo- náro mozgalom, sohasem tértem volna vissza Franciaországba.

A jókedélyt mindennél többre becsülöm. Habár mindent elkövettem, hogy tisztán és világosan írjak, csodát tenni mégsem tudok: a süketek hallását, a vakok látását nem adhatom vissza. Így aztán a nagy pénzek és vaskos örömök emberei, azok, akik százezer frankot kerestek az előző évben, ha könyvemet kézbe veszik, legjobb, ha azonnal becsukják, különösen a bankárok, gyárosok, tisztes iparosok, azaz kiváltképpen a pozitív gondolkodásúak. Sokkal kevésbé érthetetlen ez a könyv azoknak, akik börzén vagy sorsjegyen nyertek komolyabb összegeket.

Egészen másként vélekednek az ilyenféle időpazarlásról azok, akik kétezer munkást fizetnek ki hetenként; szellemük szüntelenül hasznos és kézzelfogható dolgokra irányul.

Az álmodo- zót, akiről beszéltem, gyűlölnék, ha idejükből futná, s örömest választanák tréfáik céltáblá- jául. A milliomos iparos ugyanis homályosan megérzi, hogy az ilyenfajta ember egyetlen gondolatot többre becsül egy zsák ezerfrankosnál. Nem ajánlom flört make money annak a szorgalmas fiatalembernek sem,4 aki ugyanabban az évben, melyben a nagyiparos százezer frankot keresett, elsajátította az újgörög nyelvet, s oly büszke, hogy máris az arab tanulására gondol.

Kérem azokat, akik nem voltak boldogtalanok képzelt vagy a hiúságtól idegen okok miatt, s rendkívül restellnék, ha történetüket terjesztenék a szalonokban, ne üssék fel ezt a könyvet. Afelől is bizonyos vagyok, hogy azoknak a hölgyeknek sem fogok tetszeni, akik ugyanezek- ben a szalonokban szakadatlan szenvelgéseikkel szereztek megbecsülést.

E hölgyek nemegy- szer oly jóhiszeműek, s a kétkedés annyira meglepi őket, hogy midőn számot vetnek lelkiálla- potukkal, már maguk sem tudják, vajon amit éreztek, őszinte volt-e, vagy színlelt. Mi jogon ítélkezhetnének ezek a hölgyek igaz érzések leírásáról? Sok finom és ritka érzést írtam le, a pozitív gondolkodásúak szemében homályosakat.

Welcome to Scribd!

Mit is tehetnék, hogy világos legyek a szemükben? Talán arról számoljak be, hogy egy értékpapír ötven centime-mal emelkedett, vagy arról, hogy megváltozott a kolumbiai vámtarifa? Képzeljünk el nagy palatáblán egy krétával rajzolt, meglehetősen bonyolult mértani ábrát; nos, ezt a mértani ábrát fogom megmagyarázni!

Ennek azonban az a feltétele, hogy az ábra már ott legyen a táblán; én magam nem rajzolhatom fel. Ez a lehetetlen feltétel az oka, hogy oly nehéz a szerelemről mást, mint regényt írni. Ennek az érzelemnek filozófiai vizsgálatához nem elég az olvasó értelme, látnia is kellene a szerelmet.

De hol látható a stendal értenek egyet népi keresi Ez a homályosságnak egyik oka. Soha nem fogom kiküszöbölhetni.

társkereső alkalmazás, ahol a nők ki kell terjedniük a férfiak wuppertal társkereső

A szerelem olyanforma valami, mint az égen a tejút, csillogó tömeg ezer meg ezer kis csillag- ból, melyek közül nem egy maga is ködfolt. Az irodalmi művek mintegy négy-ötszáz apró, nehezen felismerhető, egymást követő érzésről számolnak be, ezek alkotják ezt a szenvedélyt. Ámde ezek az érzések a legdurvábbak, s a szerzők egyébként is gyakran összetévesztették a lényegest a lényegtelennel. E könyvek közül a legsikerültebbeket, az Új Héloïse-t, Stendal értenek egyet népi keresi asszony regényeit, Lespinasse kisasszony Levelei-t s a Manón Lescaut-t Franciaországban írták, tehát olyan helyen, ahol a szerelemnek nevezett palánta szüntelenül retteg a nevetséges- ségtől, s elfojtják a nemzeti szenvedély, a hiúság követelményei, s így sohasem éri el teljes szárba szökkenését.

De mit használ az, könyvekből ismerni a szerelmet? Miként bukkanhatna rá bárki ilyenformán annak magyarázatára, hogy mi ez az őrültség? Szerencsétlen, kiábrándult fiatal nők, akarjátok-e még élvezni azt, ami néhány éve annyit foglalkoztatott, amiről senkinek sem mertetek beszélni, s ami kis híján a becsületetekbe ke- rült? Nektek dolgoztam én, s iparkodtam világosabbá tenni ezt a könyvet.

Miután elolvas- tátok, legfeljebb egy-két megvető mondattal emlékezzetek meg róla, s dobjátok oda citromfa stendal értenek egyet népi keresi a többi könyv mögé; jómagam néhány oldalt felvágatlanul hagynék. Az a tökéletlen lény, aki filozófusnak érzi magát, mert idegenül néz azokra az őrült érzésekre, melyek egy egész heti boldogságot függővé tesznek stendal értenek egyet népi keresi tekintettől, még több oldalt hagy felvágatlanul.

Mások, akik higgadtabb korukban hiúságuk minden elszántságával el akarják felejteni, hogy valaha udvaroltak egy nőnek, s a visszautasítás kockázatát vállalták, gyűlölni fogják könyvemet. Az egyiptomi pasának szállított hajók felnyitották a szemem, s csak azoktól félek, akiket becsülök is.

Ez magyarázza, hogy ben annyi kincs hever Itália könyvtáraiban. Ráadásul mindennek a tetejében Itália számos apró államra oszlott, s az egyes fejedelmek éles szemű emberek voltak: Velence firenzei követe azon élcelődött, amit Firenzében tettek, a Mediciek velencei követe pedig azon, amit a dózse tett. Azóta azonban, hogy Napóleon győzelmeit követően - melyek lelkesedéssel töltötték el az olaszokat s néhány esztendőre hazát adtak nekik - úgy-ahogy létrejött a francia képviselőház és szenátus, valami furcsa dolog történt; különösen azóta, hogy egész Itália éjjel-nappal Thiers könyvét, A francia forradalom történeté-t olvassa, Itália törvényes uralkodói úgy vélik, nagyon is érdekükben áll, hogy megtiltsák a böngészést levéltáraikban. Gondoljuk meg, hogy az as évek politikai fejtegetései teljesen nevetségesek voltak, akkoriban még nem találták ki, hogy azok képviselőivel kell megszavaztatni az adót, akik majd fizetni fogják, sőt mindenki azt képzelte, hogy valamennyi értékes politikai gondolat megtalálható az isteni Platón akkortájt eléggé gyengén lefordított műveiben.

Ama rangos személyiségek, akik a társaságban a bölcs és cseppet sem regényes ember hír- nevét élvezik, könnyebben megérthetnek egy akár nagymértékben szenvedélyes regényt, mint egy filozófiai munkát, amelyben a szerző a szerelemnek nevezett lelki betegség különböző szakaszait egészen hidegen írja le.

Erre egyedül a szerencsétlen szerző fizethet rá. S éppen ez történt meg e könyv első kiadásának esetében.

Fontos információk